Podmienky súťaže

Pravidlá súťaže na sociálnej sieti  Facebook

1. Základné informácie
1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť STAVEBNINY TRVALEC s.r.o., IČO: 50200666, so sídlom Horné
Hámre 474, 966 71 Horné Hámre, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 19216/S (ďalej len „organizátor“ alebo len
„STAVEBNINY TRVALEC“). Organizátor je prevádzkovateľom webstránky Stavebninytrvalec.sk
1.2 Názov súťaže je „Súťaž o vŕtačku Makita“ (ďalej aj ako „súťaž“).
1.3 Súťaž sa koná v období od 22.08.2023 do 30.09.2023.
1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Meta (Facebook) a
nemá s ňou žiaden vzťah. Meta (Facebook) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Súťažiaci
2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na facebookovej stránke www.facebook.com/stavebninytrvalec.sk v
termíne od od 22.08.2023 do 30.09.2023 odpovie cez komentár pod súťažným príspevkom na súťažnú
otázku respektíve svojou odpoveďou splní podmienku zapojenia sa do súťaže.
2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke www.facebook.com/stavebninytrvalec.sk

3. Pravidlá súťaže
3.1 Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov, čím však nezvyšuje svoju šancu
na získanie výhry. Každý súťažiaci bude do losovania výhercov zaradený iba raz, bez ohľadu na počet
vložených komentárov.
3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:
zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou
spoločenskou morálkou a etikou,
obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného
zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v
Slovenskej republike,
organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.
3.3. Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier
4.1 V súťaži bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý vyhrá vŕtačku Makita HR2470, v hodnote 140€, ktorá
bude výhercovi odovzdaná bezprostredne po vyžrebovaní.
4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 02.10.2023. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu
zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme v komentári pod súťažným príspevkom a súčasne ho
kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.
4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru
darovať potom, ako ju nadobudne.
4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom osobného prevzatia výhercu, priamo v predajni
organizátora STAVEBNINY TRVALEC, Horné Hámre 474, 966 71 Horné Hámre.
4.5 Výherca berie na vedomie, že v zmysle § 8 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len Zákona o dani z príjmov), je výhra predmetom dane z príjmov, okrem
výhier, ktoré sú oslobodené podľa § 9 ods 2. písm. l) Zákona o dani z príjmov, a to výhry v hodnote
neprevyšujúcej 350 eur výhru, pričom ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa
zahrnú len príjmy nad 350,- Eur.

5. Ostatné podmienky súťaže
5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok
na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.
5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si
vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo
doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke
www.stavebninytrvalec.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor
oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.
5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s
konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo
vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel
súťaže.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov
6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o
ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol
počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej
vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných
údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných
údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie
však dlhšie ako 15 mesiacov.
6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej Facebook
stránky a sprostredkovateľom povereným doručením výhry.
6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je
účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.
6.5 Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje oboznámenie sa a súhlas s týmito Pravidlami súťaže.

7. Platnosť pravidiel
7.1 Tieto pravidlá sú platné od 22.08.2023, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

 

V Horných Hámroch, 22.08.2023

Facebook