Letná súťaž s Trvalcom - pravidlá

1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť STAVEBNINY TRVALEC s.r.o., IČO: 50200666, so sídlom Horné
Hámre 474, 966 71 Horné Hámre, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 19216/S (ďalej len „organizátor“ alebo len
„STAVEBNINY TRVALEC“). Organizátor je prevádzkovateľom webstránky Stavebninytrvalec.sk

1.2 Názov súťaže je „Letná súťaž o kotúčovú pílu značky Makita, v hodnote 110€“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 25.6.2024 do 30.7.2024.

1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Google,  Meta (Facebook, Instagram) a nemá s ňou žiaden vzťah. Google, Meta (Facebook, Instagram) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

2. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorá sa zapojí do súťaže na Google mapách Stavebniny Trvalec Žiar nad Horonom alebo Stavebniny Trvalec Horné Hámre, v termíne 25.6.2024 do 30.7.2024, pričom splní podmienku zapojenia sa do súťaže.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.

2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke www.facebook.com/stavebninytrvalec.sk a instagramovej stránke www.instagram.com/stavebninytrvalec/.

3. Pravidlá súťaže

3.1. Súťažné podmienky: Súťažiaci sa pomocou naskenovania QR kódu, dostane na profil Stavebnín Trvalec na Google. Má možnosť si vybrať profil Stavebniny Trvalec Žiar nad Horonom alebo profil Stavebniny Trvalec Horné Hámre. V uvedenom termíne musí napísať recenziu, aspoň na jeden z Google profilov, čím sa dostáva do žrebovania súťaže.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže recenzie, ktoré:

  • zjavne nemajú nijakú súvislosť so Stavebninami Trvalec,
  • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou
  • spoločenskou morálkou a etikou,
  • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
  • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného
  • zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
  • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
  • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výherca súťaže bude určený losovaním spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 V súťaži bude vyžrebovaný jeden výherca, ktorý vyhrá ručnú kotúčovú pílu značky Makita HS6601, v hodnote 110€, cena bude výhercovi odovzdaná bezprostredne po vyžrebovaní.

4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu dňa 30. 7. 2024. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu
zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme žrebovania vo videu prostredníctvom sociálnych sietí, prevádzkovateľa súťaže.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru
darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom osobného prevzatia výhercu, priamo v predajni
organizátora STAVEBNINY TRVALEC, Horné Hámre 474, 966 71 Horné Hámre alebo v predajni Žiar nad Hronom, M. Chrásteka 512/25, 965 01 Žiar nad Hronom.

4.5 Výherca berie na vedomie, že v zmysle § 8 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len Zákona o dani z príjmov), je výhra predmetom dane z príjmov, okrem
výhier, ktoré sú oslobodené podľa § 9 ods 2. písm. l) Zákona o dani z príjmov, a to výhry v hodnote
neprevyšujúcej 350 eur výhru, pričom ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa
zahrnú len príjmy nad 350,- Eur.

5. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok
na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si
vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo
doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke
www.stavebninytrvalec.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor
oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.

5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s
konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo
vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel
súťaže.

6. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o
ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol
počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej
vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných
údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných
údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie
však dlhšie ako 15 mesiacov.

6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojich sociálnych sietí a sprostredkovateľom povereným doručením výhry.

6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je
účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

6.5 Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje oboznámenie sa a súhlas s týmito Pravidlami súťaže.

7. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 25.6.2024, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

V Horných Hámroch, 25.6.2024